Eugen Comşa
s5 logo

 

Eugen Comşa (1923-2008) este una dintre cele mai proeminente şi prolifice figuri ale arheologiei româneşti. Născut la Chişinău, la 20 octombrie 1923, s-a refugiat cu familia la Bucureşti în urma anexării Basarabiei de către U.R.S.S. în 1940. Aici şi-a efectuat studiile liceale şi universitare, printre profesorii săi numărându-se Ion Nestor, C. G. Giurescu, Gh. Ştefan ş.a. După terminarea studiilor universitare, în 1949, a ocupat funcţia de asistent universitar la catedra de Istoria României, condusă de profesorul Gh. Ştefan, apoi la catedra de Preistorie, sub direcţia profesorului Ion Nestor, unde a activat până în 1952. În perioada 1946-1948 a fost bibliotecar la Seminarul de Preistorie al Facultăţii de Filozofie şi Litere a Universităţii din Bucureşti, iar în 1950 a fost angajat ca asistent la Muzeul Naţional de Antichităţi, devenit ulterior Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan". În 1968 a obţinut titlul de Doctor în Istorie cu o teză despre cultura Boian coordonată de profesorul Ion Nestor. În 1974, după încetarea din viaţă a acestuia, Eugen Comşa a devenit şef al secţiei de Preistorie, terminându-şi activitatea în 1991.
Eugen Comşa a lucrat timp de mai bine de 60 de ani la Muzeul Naţional de Antichităţi, actualul Institut de Arheologie "Vasile Pârvan" pe un post contrastant cu imensa sa experienţă şi anume cercetător ştiinţific principal gradul III. În timpul acesta a participat la sute de periegheze, săpături de salvare şi sistematice, a publicat mai mult de 400 de articole şi 11 volume, a efectuat săpături atât în România cât şi, ca arheolog invitat, în ţările învecinate (Republica Moldova, Bulgaria, Ucraina etc.).

Activitatea ştiinţifică

- a luat parte la primele sale sǎpǎturi la Glina (sub coordonarea Prof. Petrescu-Dîmboviţa), Zimnicea, Glǎvǎneştii Vechi şi Corlǎteni (coordonate de Prof. I. Nestor), la Verbicioara, Balta Verde şi Gogoşu (sub coordonarea Prof. D. Berciu) şi la Garvǎn (coordonate de Prof. Gh. Ştefan);
- a fǎcut parte din echipele complexe de cercetare, precum cea care a studiat regiunea Porţilor de Fier (Jud. Mehedinţi) sau Valea Jijiei (jud. Iaşi);
- alte sǎpǎturi importante la care a participat sunt cele de la: Bǎile Herculane, Liubcova, Sviniţa (în Banat), Drǎgǎneşti-Tecuci (în Moldova), Feldioara (în Transilvania), Ciumeşti, Oarţa de Sus (în Maramureş), Silişteni şi Orlea (în Oltenia), Giuleşti, Greaca, Dudeşti, Aldeni, Bogata, Boian, Ipoteşti, Radovanu, Izvoarele, Cuneşti (în Muntenia), Luncaviţa, Techirghiol (în Dobrogea). În tot acest timp el a efectuat de asemenea periegheze, descoperind un numǎr mare de aşezǎri preistorice pe
întreg teritoriul României;
- între 1960 şi 1991 a desfǎşurat o intensǎ activitate pe teritoriul judeţului Cǎlǎraşi, în special în regiunea fostelor lacuri Greaca şi Boian, dar şi în vecinǎtatea şi din comuna Radovanu (jud. Cǎlǎraşi).

În timpul cercetǎrilor de la Radovanu el a stabilit o nouǎ metodǎ de cercetare, datele cumulate despre aşezare şi necropolǎ creând o imagine mai clarǎ despre viaţa de zi cu zi şi spiritualitatea comunitǎţilor din vechime. El a folosit cu succes aceastǎ metodǎ pentru a sprijini alţi specialişti din România, Bulgaria, Republica Moldova şi Ucraina de Sud, care se ocupau de studiul culturii Gumelniţa. De asemenea, a fost primul arheolog care a folosit fotografiile aeriene şi filmul pentru studiul unor situri
arheologice. Pentru a realiza acest lucru s-a folosit de un avion pentru împrǎştierea îngrǎşǎmintelor pe culturile agricole;
În timpul carierei sale a încercat sǎ aplice cât mai multe metode moderne, în colaborare cu specialişti din alte discipline (dendrocronologie, chimie fizicǎ, antropologie, arheozoologie etc.).
A studiat în detaliu, dar a şi descoperit unele culturi neolitice, a publicat 11 volume (unul fiind în curs de publicare şi douǎ rǎmânând în manuscris), dar şi peste 400 de articole de specialitate. A participat la peste 204 simpozioane, conferinţe şi congrese naţionale, dar şi la 96 internaţionale din Europa sau Asia, la care s-a dus personal sau a trimis lucrǎrile. De asemenea, a efectuat 49 de cǎlǎtorii de documentare peste hotare;
A avut o activitate redacţionalǎ intensǎ, fiind secretarul de redacţie al revistelor institutului, "Materiale şi cercetǎri arheologice" şi "Studii şi cercetǎri de isorie veche", transformatǎ ulterior în "Studii şi cercetǎri de istorie veche şi arheologie".
A depus de asemenea un mare efort pentru a concepe bibliografii, structurându-le pe perioade istorice reprezentative ca: paleolitic, mezolitic, neolitic, epoca bronzului, a doua epocă a fierului. O parte a bibliografiilor a fost publicatǎ, iar o actualizare a bibliografiei neoliticului împreună cu cea referitoare la prima epocă a fierului şi cea privind secolele III-XIII p.Chr. au rămas nepublicate.
Etapele realizării unei bibliografii erau următoarele:

1. căutarea surselor biliografice, în biblioteca personală, în cea a institutului, sau din alte instituţii de cercetare, sau universităţi;
2. consemnarea referinţelor bibliografice, în ordine alfabetică, folosind maşina de scris;
3. pe măsură ce paginile se umpleau şi apăreau noi referinţe bibliografice, referinţele erau tăiate sub formă de ştraifuri şi se lipeau pe alte foi de hârtie, fiind grupate din nou alfabetic. Operaţia se repeta de nenumărate ori, până la epuizarea referinţelor bibliografice.
4. urma apoi dactilografierea bibliografiei în forma sa finală.
5. se întocmeau indicele geografic şi cel de nume.

O astfel de activitate dura mai mulţi ani de zile, în funcţie de accesibilitatea surselor bibliografice. Bibliografiile au fost întocmite în principal pe baza referinţelor din ţară, dar şi a celor obţinute din străinătate, în timpul participării la întruniri ştiinţifice, sau a vizitelor de documentare.

Câteva dintre premiile şi medaliile cele mai importante acordate lui Eugen Comşa în România şi peste hotare

- Medalia "Meritul ştiinţific" acordatǎ prin Decretul nr. 739 al Consiliului de Stat, pe 26 septembrie, 1966;
- Medalia Academiei de Ştiinţe din Cracovia, Polonia, acordatǎ în 1974;
- Premiul "Vasile Pârvan" al Academiei Române pe anul 1974, pentru volumul cu titlul "Istoria comunitǎţilor culturii Boian";
- Titlul de excelenţǎ acordat de Institutul Internaţional de Antropologie din Salt Lake City, Utah, Statele Unite ale Americii, pentru întreaga sa activitate în domeniul arheologiei;
- Diploma de excelenţǎ acordatǎ de Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan";
- Dr. Eugen Comşa a fost cetǎţean de onoare al localitǎţilor Cǎlugǎreni (jud. Giurgiu) şi Radovanu (jud. Cǎlǎraşi).
- Medalie acordată cu ocazia centenarului Pierre Werner (2 aprilie 2015)

Lista selectivă de publicaţii:

Volume*:

1974
- Istoria comunitǎţilor culturii Boian, Editura Academiei, Bucureşti, 270 p.
1976 - Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, I, Muzeul de Istorie al R.S.R., Bucureşti, 171 p.
1977 - Bibliografia neoliticului de pe teritoriul României, II, Muzeul de Istorie al R.S.R., Bucureşti, 149 p.
1978 - Bibliografia paleoliticului şi mezoliticului de pe teritoriul României, Muzeul de Istorie al R.S.R, Bucureşti, 127 p.
1982 - Neoliticul din România, Editura ştiinţificǎ şi enciclopedicǎ, Bucureşti, 111 p.
1987 - Neoliticul pe teritoriul României. Consideraţii, Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucureşti, 198 p.
1990 - Complexul neolitic de la Radovanu (= CCDJ, 8) Călăraşi, 126 p.
1993 - Bibliografia referitoare la a doua epocǎ a fierului de pe teritoriul României, Biblioteca Thracologica, III, Bucureşti, 280 p.
1995 - Figurinele antropomorfe din epoca neoliticǎ pe teritoriul României, Editura Academiei Române, Bucureşti, 223 p.
1996 - Viaţa oamenilor din spaţiul carpato-danubiano-pontic în mileniile 7-4 î.Hr., Editura didacticǎ şi pedagogicǎ R.A., Bucureşti, 213 p.
1996 - Bibliografia epocii bronzului pe teritoriul României, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti, 256 p.

* Pe lângă cele 11 volume, alte 3 nu au fost încă publicate.

Volume în colaborare:

2001 - E. Comşa, Gh. Cantacuzino, Necropola neoliticǎ de la Cernica, Editura Academiei Române, Bucureşti, 251 p.

Studii individuale, articole, rapoarte:

1951
- Cercetări şi observaţii în legătură cu valurile din Dobrogea, SCIV, 2, 2, p. 233-238.
1951 - Cercetări arheologice pe traseul Canalului Dunăre-Marea Neagră, SCIV, 2, 1, p. 169.
1952 - Raport preliminar asupra sondajului de lângă Luncaviţa, raionul Măcin, SCIV, 3, p. 413-416.
1953 - Contribuţie la harta arheologică a Dobrogei de nord-vest, SCIV, 4, 3-4, p. 747-757.
1954 - Săpăturile arheologice din sectorul Giuleşti, în: Studii şi referate privind istoria României, 1, p. 303-309.
1954 - Consideraţii cu privire la evoluţia culturii Boian, SCIV, 5, 3-4, p. 361-392.
1954 - Cercetări arheologice în preajma lacului Greaca, SCIV, 5, 3-4, p. 585-593.
1955 - Stadiul cercetărilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, SCIV, 6, 1-2, p. 13-43.
1955 - Săpături de salvare şi cercetări în regiunea Bucureşti, SCIV, 6, 3-4, p. 411-441.
1955 - Buletinul Institutului arheologic bulgar, 18, 1952, Sofia, SCIV, 6, 3-4, p. 943-944.
1955 - Stadiul cercetǎrilor despre viaţa oamenilor din faza Bolintineanu a culturii Boian, SCIV, 6, 1955, 1-2, p. 13-43.
1956 - Rezultatele sondajelor de la Dudeşti şi unele probleme ale neoliticului de la sud de Carpaţi, SCIV, 7, 1-2, p. 41-52.
1956 - Zagadnienie walów w Dobrudzy, Postepy Arheologii, 5, p. 11-17.
1957 - Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, SCIV, 8, p. 27-51.
1957 - Quelques données relatives à la périodisation et à l’évolution de la civilisation de Boian, Dacia, NS, 1, p. 61-71.
1957 - Câteva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Constanţa), Materiale, 4, p. 325-334.
1957 - Stadiul cercetǎrilor cu privire la faza Giuleşti a culturii Boian, SCIV, 8, 1-4, p. 27-57.
1958 - Kul’tura bojanska, Zotchlani Wieków, Vroclaw-Poznán, 24, 6, p. 418-421.
1958 - Câteva date despre ritul funerar al culturii Boian, SCIV, 9, 2, p. 401-406.
1958 - Despre cercetǎrile neolitice din Bulgaria, SCIV, 9, 2, p. 274-277.
1959 - Betrachtungen űber die Linearbandkeramik auf dem Gebiet der Rumänischen
Volksrepublik und der angrenzenden Länder
, Dacia, NS, 3, p. 37-57.
1959 - Un vas de piatră descoperit pe Grădiştea Ulmilor la Boian, SCIV, 10, 1, p. 135-136.
1959 - La civilisation Criş sur la territoire de la R.P. Roumaine, AAC, Kraków, I, 2, p. 173-190 + 3 pl.
1959 - Săpăturile de la Dudeşti, Materiale, 5, p. 91-97.
1959 - Săpăturile de salvare de la Bogata şi Boian, Materiale, 5, p. 115-123.
1959 - Limesul dobrogean, cercetări de suprafaţă de-a lungul Dunării, între Ostrov
(reg. Galaţi) şi Hîrşova (reg. Constanţa)
, Materiale, 5, p. 761-767.
1959 - Săpături arheologice la Boian - Grădiştea Ulmilor, Materiale, 6, p. 127-135.
1959 - Cu privire la activitatea arheologilor ucraineni, SCIV, 10, 1, p. 160-163.
1960 - Consideraţii cu privire la cultura cu ceramicǎ liniară pe teritoriul R.P.R. şi din regiunile vecine, SCIV, 11, 2, p. 217-242.
1959 - Despre tipurile de locuinţe din cuprinsul aşezǎrii din sec. IX-XII de la Garvǎn, SCIV, 10, 1, p. 117-134.
1960 - Considérations sur le rite funéraire de la civilisation de Gumelniţa, Dacia, NS, 4, p. 5-30.
1960 - Contribuţie cu privire la riturile funerare din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, în: Omagiu lui C. Daicoviciu, Bucureşti, p. 83-103.
1960 - Nouvelles données relative à l’evolution des civilisations néolithiques sur le territoire de la Roumanie, în: NÉH, II, p. 7-17.
1961 - La civilisation néolithique Dudeşti, în: Bericht űber den V. Internationalen Kongress für Vor- und Frühgeschichte, Hamburg - Berlin, p. 195-197.
1961 - Kultura ceramiky wsehowej rytej na terenie Rumunskiej Republiki Liudowej, SpurPAU, p. 1-3.
1961 - Mormântul neolitic descoperit lângă satul Andolina, SCIV, 12, 2, p. 359-362.
1961 - K voprosu o perehodnoi faze ot kul’tury Boian k kul’ture Gumelniţa, predvaritel’nyi očerk, Dacia, NS, 5, p. 39-68.
1961 - Săpăturile arheologice de la Boian, Materiale, 7, p. 63-69.
1962 - Săpături arheologice la Boian-Vărăşti, Materiale, 8, p. 205-210.
1962 - Săpături arheologice la Ipoteşti, Materiale, 8, p. 213-218.
1962 - Săpături arheologice la Luncaviţa, Materiale, 8, p. 221-224.
1962 - K voprosu ob otnositelnoj hronologhii i o razvitii neolitičeskih kul’tur na jugo-vostoke RNR i na vostoke N.R. Bolgarija, Dacia, NS, 6, p. 53-85.
1963 - Le rite funéraire de la civilisation Gumelnitza, în: Actes du VIe Congrès International des Sciences Anthropologiques et Etnologiques, Paris, II, Technologie, p. 379-382.
1963 - Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II (pe baza săpăturilor de la Drăgăneşti - Tecuci), SCIV, 14, 1, p. 7-26.
1963 - K voprosu o periodizacii neolitičeskih kul’tur na severo-zapade RNR, Dacia, NS, 7, p. 477-484.
1964 - Mormânt din prima epocǎ a fierului gǎsit la Radovanu (r. Olteniţa), SCIV, 15, 1, p. 127-130.
1964 - Descoperirea de la Poarta Albǎ, SCIV, 16 1, p. 149-158.
1965 - Consideraţii cu privire la complexele neolitice din preajma Dunării, în sud-vestul României, SCIV, 16, 3, p. 545-551.
1965 - Contribuţie la cunoaşterea culturii Dudeşti. Complexul de la Radovanu, in: Omagiu lui P. Constantinescu-Iaşi, cu prilejul împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, p. 39-41.
1965 - Cultura Boian în Transilvania, SCIV, 16, 4, p. 629-645.
1965 - Quelques données sur les aiguilles de cuivre découvertes dans l’aire de la civilisation Gumelniţa, Dacia, NS, 9, p. 361-371.
1965 - Quelques données sur la chronologie relative et le développement des cultures
néolithiques du sud-est de la R.P.R. et de l’est de la R. P. Bulgare
, în: Atti del VI Congresso Internazionale delle Scienze Preistoriche e Protostoriche, II, Roma, p. 242-245.
1965 - Descoperirea de la Poarta Albǎ, SCIV, 16, 1965, 1, p. 149-157.
1966 - Die Boian Kultur in Transilvanien, Acta Musei Nationalis Pragae, Historia, 20, 1-2, p. 49-53.
1966 - Schimbul la comunităţile din epoca neolitică de pe teritoriul ţării noastre, RM, 3, 5, p. 440-444.
1966 - Le complexe archéologique de Feldioara (Transilvanie), AAC, 8, 1-2, p. 257-262.
1966 - Le dépôt en bronze de Cioclovina (Carpates Méridionales), AAC, 8, 1-2, p. 169-174.
1966 - Materiale de tip Starčevo descoperite la Liubcova (r. Moldova Nouă), SCIV, 17, 2, p. 355-361.
1966 - Boian A, în: MEPPE, 1, p. 137-138.
1966 - Dudeşti, în: MEPPE, 1, p. 310.
1966 - Vărăşti-Boian, in: Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale, Roma, 7, p. 1090-1091.
1967 - Unele date cu privire la sfârşitul perioadei de trecere de la epoca neolitică la epoca bronzului în sud-estul Olteniei (În lumina săpăturilor de la Siliştioara), SCIV, 18, 2, p. 207-220.
1967 - Date despre cultura Vinča în zona Porţilor de Fier, în: Comunicări, 3, Craiova.
1967 - Istoria comunităţilor culturii Boian (autoreferat), Bucureşti.
1967 - Toporul de bronz de la Silişteni, SCIV, 18, 4, p. 671-676.
1968 - Câteva descoperiri arheologice în sud-vestul raionului Slatina, în: Comunicări, Craiova.
1968 - Unele date despre descoperirile arheologice din Peştera Muierilor de lîngă Baia de Fier (epoca neolitică - epoca feudală), în: Comunicări, 8, Craiova.
1968 - Der Bronzedolch aus Vărăşti, în: Liber Iosepho Kosztrzewski octogenario a veneratoribus dicatus, Wroclaw - Warszawa - Kraków, p. 128-130.
1968 - Über die Verbreitung und Herkunft einiger von den jungsteinzeitlichen Menschen auf dem Gebiete Rumäniens verwendeten Werkstoffe, Evkőnyve-Szeged, 1966-1967, p. 25-33.
1969 - Quelques données nouvelles sur la phase de transition de la civilisation de Boian à celle de Gumelniţa, Študijne zvesti AUSAV, 17, p. 73-86.
1969 - Das Bannater Neolithikum im Lichte der neuen Forschungen, Evkőnyve-Szeged, 2, p. 29-38.
1969 - Données concernant la civilization Vinča du sud-ouest de la Roumanie, Dacia, NS, 13, p. 11-14.
1969 - Date noi cu privire la relaţiile dintre cultura Dudeşti şi cultura ceramicii liniare, SCIV, 20, 4, p. 567-573.
1969 - Cercetări arheologice de suprafaţă la Degeraţi, în: Comunicări, Craiova.
1969 - Radovanu, in: MEPPE, 2, p. 1116-1117.
1969-1970 - L’usage de l’obsidienne à l’époque néolithique dans la térritoire de la Roumanie, AAC, 11, 1, p. 5-15.
1970 - Quelques données sur l’habillement des homes néolithiques sur la territoire de la Roumanie, în: Proceedings of the 8th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, Tokyo, Kyoto, 3, p. 144-146.
1970 - Types de l’habitat sur la térritoire de la RPR à l’époque néolithique, în: 7th Congrès International des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques. Moscou, août 1964, 5, Moscou, p. 221-224.
1970 - La période de transition du néolithique à l’âge du bronze sur le térritoire roumain, în: 7e Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques, Prague, août 1966, 1, Prague, p. 474-476.
1970 - Les résultats des récentes fouilles de Radovanu et leur importance pour une meilleureconnaissance de la phase de transition de la civilisation Boian à la civilisation de Gumelniţa, în: Premièr Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes, Sofia, août 1966, 2, p. 653-656.
1970 - Unele probleme ale culturii Criş (pe baza descoperirilor de la Hărman), Aluta, 1, p. 35-42 + 4 pl.
1970 - Unele date referitoare la cultura Coţofeni în sud-estul Transilvaniei, Cumidava, 4, p. 3-15.
1970 - Sondajele de la Izvoarele, Materiale, 9, p. 87-90.
1971 - Données sur la civilization de Dudeşti, PZ, 46, 2, p. 195-249.
1971 - Über das Neolithikum in Westrumänien, Acta Antiqua et Archaeologica, 14, p. 31-43.
1971 - Unele date privind raporturile dintre culturile neolitice timpurii din estul României cu cele din sud-estul U.R.S.S., SCIV, 22, 3, p. 377-385.
1971 - Silexul de tip bănăţean, Apulum, 9, p. 15-18.
1971 - Neoliticul judeţului Tulcea, Peuce, 2, p. 11-18.
1971 - Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din aşezările Vinča din zona Porţilor deFier, Banatica, 1, p. 85-89.
1972 - L’état actuel des recherches sur les outils néolitiques de silex, en térritoire roumain, în: Études sur les industries de la pierre taillés du néo-ènéolithique, Kraków-Nowa Huta, mai 1971, Cracovia, p. 100-114.
1972 - Quelques nouvelles données sur la culture à céramique rubanée en térritoire roumain, Alba Regia, 12, p. 173-178.
1972 - Quelques problèmes relatifs au complexe néolithique de Radovanu, Dacia, NS, 16, p. 39-51.
1972 - Date despre uneltele de piatră şlefuită din epoca neolitică şi din epoca bronzului de pe teritoriul României (istoricul problemei, tipuri-funcţionalitate), SCIV, 23, 2, p. 245-262.
1972 - Figurinele antropomorfe descoperite la Dudeşti, Bucureşti, 9, p. 57-63.
1972 - Date cu privire la răspândirea comunităţilor fazei de tranziţie de la cultura Boian la cultura Gumelniţa, pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 5, p. 39-44.
1973 - Quelques problèmes concernant la civilisation de Ciumeşti, AAC, 13, 1972-1973, p. 39-49.
1973 - La périodisation de la civilisation Dudeşti, in: 8e Congrès International de l’UISPP, Beograd, 2, p. 434-438.
1973 - Quelques problèmes concernant le néolithique final et la période de transition à l’âge du bronze dans les regions nord- et ouest-pontique, în Balcanica, 3 (1972), p. 59-92.
1973 - Cultivarea plantelor în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, in: Terra nostra, p. 243-253.
1973 - Quelques considérations concernant la chronologie relative des cultures néolithiques limitrophes du nord de la Péninsule Balkanique, Dacia, NS, 17, p. 317-321.
1973 - Parures néolithiques en coquillages marins découvertes en territoire roumain, Dacia, NS, 17, p. 61-76.
1973 - Culturile neolitice din zona Dunării inferioare, intermediare între Nord şi Sud, Apulum, 11, p. 16-23.
1973 - Complexul neolitic de la Grădiştea Ulmilor-Boian, jud. Ialomiţa (1960-1965), Materiale, 10, p. 25-30.
1973 - Rezultatele săpăturilor arheologice din aşezarea neolitică de la Ipoteşti, jud. Olt (1961), Materiale, 10, p. 33-37.
1973 - L’évolution des types d’établissements néolithiques dans la region carpato-danubienne, în: IXth International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Abstracts, p. 26 (nr. 0272).
1974 - Consideraţii cu privire la cronologia relativă a culturilor neolitice din preajma Dunării şi nordul Peninsulei Balcanice, Drobeta, 1, p. 19-24.
1974 - Consideraţii cu privire la începuturile folosirii aramei în neoliticul României, în: In memoriam Constantini Daicoviciu, Cluj, p. 73-83.
1974 - Date despre folosirea aurului în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, Apulum, 12, p. 13-22.
1974 - Die Bestattungssitten im rumänischen Neolithikum, JMV, 58, p. 181-190.
1974 - Figurinele de aur din aria de răspîndire a culturii Gumelniţa, SCIVA, 25, 2, p. 181-190.
1974 - Die Entwicklung, Periodisierung und relative Chronologie der jungsteinzeitlichen Kulturen Rumäniens, ZfA, 8-74/1, p. 1-44.
1974 - Les civilisations du Bas Danube, intermédiaires entre le sud et le nord, in Arch Polona, 15, p. 211-222.
1974 - Nouvelles données sur l’evolution de la culture Dudeşti (Phase Cernica), Dacia, NS, 18, p. 9-18.
1975 - Nouvelles données relatives à la phase Bolintineanu de la culture Boian (à la lumière des fouilles de l’agglomeration de Cernica), Dacia, NS, 19, p. 19-26 + 4 pl.
1975 - Quelques données concernant le commencement du processus de l’indo-europénisation dans le nord-est de la Péninsule Balkanique, în: Primus Congressus Studiorum Thracicorum, Sofia, p. 15-20.
1975 - Quelques observation de géographie historique à propos de l’habitat néolithique du sudest de la Roumanie, Studia balcanica, 10, p. 5-9.
1975 - Quelques problèmes concernant la période de transition vers l’âge du bronze dans l’est de la Roumanie at le sud-ouest de l’URSS, AAC, 15, p. 133-144.
1975 - Typologie et signification des figurines anthropomorphes néolithiques du térritoire roumain, în: Les religions de la Préhistoire, Valcamonica p. 143-150.
1975 - Unele probleme ale neoliticului din sud-estul Transilvaniei, Cumidava, 6, p. 9-15.
1975 - Câteva date despre aşezarea de tip Ariuşd de la Feldioara, StComSfGheorghe, p. 45-56.
1976 - contribuţii în DIVR: Aldeni II (aspectul), p. 27-28; Arama, p. 41-42; Aşezare, p. 65-66; Boian (cultura), p. 96-97; Bolintineanu (faza), p. 98; Căscioarele, p. 142; Ceramică, p. 151-153 (cu Suzana Dimitriu); Ceramică liniară (cultura), p. 156-157; Cernica, p. 157-158; Ciumeşti, p. 165 (cu Al. Păunescu, V. Zirra); Corlăteni, p. 187-188; Criş (cultura), p. 195-196; Domesticirea animalelor, p. 242-243; Dudeşti (cultura), p. 250; Folteşti, p. 271 (cu M. Petrescu-Dîmboviţa); Giuleşti (faza), p. 305-306; Gumelniţa (cultura), p. 313-315; Izvoare, p. 353 (cu Gh. Diaconu); Karanovo, p. 362; Larga Jijia, p. 366; Neolitic, p. 424-429; Pescuit, p. 461-462 (cu
D.M. Pippidi); Precucuteni (cultura), p. 487; Radovanu, p. 496-497; Rast, p. 497-498; Rugineşti, p. 512; Sălcuţa, p. 524-525; Silex, p. 538-539; Tiszapolgár, p. 574; Traian, p. 581; Tripolie, p. 586; Vădastra, p. 607-608; Vidra, p. 613-614; Vinča-Turdaş, p. 616-617.
1976 - Caracteristicile şi însemnătatea cuptoarelor de ars oale din aria culturii Cucuteni- Ariuşd, SCIVA, 27, 1, p. 23-33.
1976 - Date despre un tip de figurină neolitică de os, SCIVA, 27, 4, p. 557-564.
1976 - Consideraţiuni referitoare la schimb în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, MuzNaţ, 3, p. 47-52.
1976 - Uneltele de piatră şlefuită din neoliticul timpuriu de pe teritoriul României, MuzNaţ, 3, p. 209-222.
1976 - Éléments méridionaux de la plastique anthropomorphe néolithique en territoire roumain, Apulum, 13, p. 9-16.
1976 - Figurinele de marmură din epoca neolitică de pe teritoriul României, Pontica, 9, p. 23- 28.
1976 - Figurines d’os d’époque néolithique dans le territoire de la Roumanie, în: Festschrift fűr Richard Pittioni zum Siebziegsten Geburtstag, Wien, p. 158-166.
1976 - Les matières en usage chez les hommes néolithiques de l’actuel territoire roumain, AAC, 16, p. 239-248.
1976 - Quelques considérations sur la culture Gumelniţa (L’agglomération Măgura Jilavei), Dacia, NS, 20, p. 105-127.
1976 - Silexul de tip "balcanic", Peuce, 4, 1973-1975, p. 5-18.
1976 - Considérations concernant les tombes à ocre de la zone du Bas Danube, in: Symposium űber das Spätneolihikum, Istraživanja, 5, Novi Sad, p. 33-43.
1976 - Die Töpferöfen im Neolithikum Rumäniens, JMV, 60, Halle/Saale, p. 353-364.
1976-1977 - Date privind procesul de neolitizare pe teritoriul României, Aluta, 8-9,
p. 9-24.
1977 - Neoliticul judeţului Constanţa, RMM, 13, 5, p. 66-70.
1977 - Remarques sur l’etape finale de la phase Bolintineanu - culture Boian (à Radovanu II), Dacia, NS, 21, p. 319-328.
1977 - Despre figurinele "en violon" din aria culturii Gumelniţa, Pontica, 10, p. 43-51.
1977 - Aşezările neolitice de la Grădiştea Ulmilor, StComSlobozia, 1, p. 53-59.
1977 - Consideraţii cu privire la uneltele de piatră şlefuită din aria de răspândire a culturii Hamangia, Peuce, 6, p. 5-12.
1978 - L’utilisation du cuivre par les communautés de la culture Gumelniţa du territoire roumain, Studia Praehistorica, 1-2, Sofia, p. 109-120.
1978 - Le dépôt d’objets en cuivre de Vărăşti, Prace i Materiali, 25, p. 101-108.
1978 - Gheorghe Cantacuzino (Necrolog), SCIV, 29, 2, p. 303-306.
1978 - Consideraţii cu privire la mormintele cu ocru roşu de pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 11, p. 19-26.
1978 - Contribution à l’étude de la culture Criş en Moldavie (Le site de Glăvăneştii Vechi), Dacia, NS, 22, p. 9-36.
1978 - Date cu privire la evoluţia culturilor neolitice de pe teritoriul judeţului Ilfov, în: Ilfov - file de istorie, p. 9-16.
1978 - Descoperiri arheologice pe teritoriul Bucureştiului, in: Izvoare arheologice bucureştene, p. 16-20.
1978 - Probleme privind cercetarea neo-eneoliticului de pe teritoriul României, SCIVA, 29, 1, p. 7-31.
1978 - Unele probleme privind populaţiile de stepă din nord-vestul Mării Negre, din perioada eneolitică până la începuturile epocii bronzului, SCIVA, 29, 3, p. 353-363.
1978-1979 - Câteva consideraţii cu privire la secerile şi modul de strângere a recoltelor din epoca neolitică de pe teritoriul României, Valachica, 10-11, p. 91-96.
1979 - Aşezarea neolitică de la Liubcova, Banatica, 5, p. 537-539.
1979 - Les figurines en os appartenent à la phase moyenne de la culture Gumelniţa, Dacia, NS, 23, p. 69-77.
1979 - Unele date cu privire la aşezarea getică de la sfârşitul primei epoci a fierului de la Poarta Albă, Pontica, 12, p. 189-192.
1979 - Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu (1978), Materiale, 13 (Oradea), p. 31-34.
1979 - Prezentare carte: Otto Trogmayer, Das Bronzezeitliche Gräberfeld bei Tape, Budapesta, 1975, p. 640-642.
1980 - Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, 14 (Tulcea), p. 25-28.
1980 - Contribuţie la cunoaşterea ritului funerar al purtătorilor culturii Gumelniţa (Grupul de morminte de la Dridu), Aluta, 10-11, p. 23-32.
1980 - Contribution à la connaissance du processus d’indoeuropénisation des régions carpatodanubiennes, în: Actes du IIe Congrès International de Thracologie, I, Bucarest, p. 29-33.
1980 - Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică de pe teritoriul României, Pontica, 13, p. 32-56.
1981 - Câteva consideraţii cu privire la unele probleme ale periodizării culturii Cucuteni, MemAnt, 6-8 (1974-1976), p. 15-22.
1981 - Le rôle des éléments méridionaux dans le Néolithique de la Roumanie, Rivista di scienze preistoriche, 36, 1-2, p. 127-151.
1981 - Câteva secvenţe dendrocronologice din aşezarea neoliticǎ de la Radovanu, SCIVA, 32, 1, p. 145-149.
1981 - Les relations des communautés de territoire roumain avec celles des territoires voicins pendant la période de transition et au début de l’âge du bronze á la lumière des rites funéraires, Mitteilungen Arch.Inst. UAW, Beiheft 2, Budapest, p. 49-61.
1981 - Considérations concernant l’utilisation du cuivre en Oltenie à l’époque néolithique, Dacia, NS, 25, p. 331-342.
1981 - Consideraţii cu privire la cuptoarele de olar din epoca neolitică de pe teritoriul României, StComSibiu, p. 227-231.
1981 - Contribuţie privind ritul funerar al purtătorilor culturii Monteoru (Necropola nr. 3 de la Sărata Monteoru), Thraco-Dacica, 2, p. 111-124.
1981 - Date privind aşezările neolitice din judeţul Dâmboviţa, Monumente istorice şi de artă, 1, p. 20-26.
1981 - Date privind descoperirile din epoca neolitică din nord-estul Munteniei, StComFocşani, 4, p. 9-24.
1981 - Probleme privind practicarea vânătorii în cursul epocii neolitice de pe teritoriul Dobrogei, Pontica 14, p. 9-21.
1981 - Săpăturile arheologice de la Radovanu, Materiale, 15 (Braşov), p. 25-28.
1982 - Alte secvenţe dendrocronologice din aşezarea neolitică de la Radovanu, SCIVA 33, p. 232-235.
1982 - Consideraţii cu privire la relaţiile dintre cultura Criş şi cultura Bugo-nistreană, Crisia, 12, p. 9-18.
1982 - Culturile neolitice de pe teritoriul României, Studii şi cercetări de istorie, 45-46, p. 212- 221.
1982 - Morminte cu ocru descoperite la Corlăteni, Thraco-Dacica, 3, p. 85-93.
1982 - Săpăturile arheologice de la Radovanu, Materiale, 16 (Vaslui), p. 41-44.
1982 - Săpăturile de salvare de la "Măgura Cuneştilor", Materiale, 16 (Vaslui), p. 53-57.
1982 - Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul judeţului Gorj, Litua, 2, p. 35-41.
1982-1983 - Vânătoarea în timpul epocii neolitice de pe întinsul Transilvaniei, Banatului şi Crişanei, Sargetia, 16-17, p. 77-88.
1983 - Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, Bucureşti, p. 62-64.
1983 - Résultats des fouilles archéologiques de Radovanu, Materiale (Sesiunea anualǎ de rapoarte arheologice Braşov, 1981), Bucureşti, p. 62-64.
1983 - Rezultatele sǎpǎturilor de salvare de la "Mǎgura Cuneştilor", Materiale (Sesiunea anualǎ de rapoarte arheologice Braşov, 1981), Bucureşti, p. 65-69.
1983 - Câteva probleme referitoare la metalurgia aramei în timpul neoliticului târziu din România (Topoare-ciocan de tip Vidra), MuzNaţ, 7, p. 17-30.
1983 - Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 16, p. 17-27.
1983 - Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei, Hierasus, 5, p. 51-70.
1983 - Curentele sudice în neoliticul României, RdI, 36, p. 478-496.
1983 - Date noi privind agricultura pe teritoriul Bărăganului în cursul epocii neolitice, StComSlobozia, p. 231-236.
1983 - La chasse en Olténie à l’epoque néolithique, Dacia, NS, 27, p. 185-192.
1984 - Câteva secvenţe dendrocronologice din perioada feudal timpurie, din aşezarea de la Garvăn, Peuce, 9, p. 347-348.
1984 - Dorin Popescu la 80 de ani, SCIV, 35, 4, p. 373-374.
1984 - Istoricul Muzeului Naţional de Antichităţi. IV. Arheologie şi muzeografie în perioada 1944-1956, SCIVA, 35, p. 209-221.
1985 - Rolul Carpaţilor Meridionali în cursul epocii neolitice, MemAnt, 9-11 (1977-1979), p. 45-62.
1985 - Date despre primele comunităţi sedentare din centrul Munteniei, în: Izvoare arheologice bucureştene, 2, p. 13-21.
1985 - Figurines d’os prismatiques d’époque néolithique en Roumanie, Pontica, 17, p. 15-23.
1985 - Date noi referitoare la contactele dintre comunităţile Aldeni II şi cele ale culturilor vecine, în Carpica, 17, p. 27-32.
1985 - Date privind îmbrăcămintea purtătorilor culturii Gumelniţa, Anuarul Muzeului de Istorie şi Arheologie Prahova, p. 13-29.
1985 - Mormintele cu ocru de la Holboca, Thraco-Dacica, 6, p. 145-160.
1985 - Mormintele cu ocru din Movila II - 1950, de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA, 36, p. 338-345.
1985 - Obiceiurile funerare ale comunităţilor din sudul României, în: Ştiinţe sociale şi politice din România. Progrese. Realizări, 2-3, p. 65-70.
1985 - Pescuitul în epoca neolitică din sudul României. Contribuţii, CCDJ, 1, p. 17-24.
1985 - Relaţiile dintre comunităţile culturii ceramicii liniare din estul României şi cele ale culturilor vecine, MemAnt, 9-11, 1977-1979, p. 411-418.
1985 - Tipurile de locuinţe din epoca neolitică de pe teritoriul Olteniei, ArhOlt, S.N., 4, p. 24- 34.
1985-1986 - Contribuţii privind relaţiile între cultura Cucuteni şi Ariuşd, Aluta, 17-18, p. 115- 119.
1986 - Despre statuia-menhir de la Hamangia, SCIVA, 37, 4, p. 285-295.
1986 - Date despre harpoanele din epoca neoliticǎ din Muntenia, CCDJ, 2, p. 43-49.
1986 - Rezultatele săpăturilor arheologice de la Radovanu, Materiale, 16, Bucureşti, p. 41-44.
1986 - Şanţurile de apǎrare ale aşezǎrilor neolitice de la Radovanu, CCDJ, 2, p. 61-67.
1986 - Consideraţii cu privire la pieptǎnǎtura în cursul epocii neolitice pe teritoriul României, CCDJ, 2, p. 51-60.
1987 - Les relations entre les cultures Cucuteni et Gumelniţa, in: La civilisation de Cucuteni en contexte européen. Session scientifique, Iaşi-Piatra Neamţ 1984, p. 81-87.
1987 - Complexul neolitic de la "Măgura Cuneştilor", în: Ştiinţe sociale şi politice din România. Progrese, realizări, 2, p. 35-40.
1987 - Istoricul cercetărilor arheologice privind epoca neolitică de pe teritoriul Dobrogei (1878-1944), Pontica, 20, p. 9-18.
1987 - Mormintele cu ocru din Movila I de la Glăvăneştii Vechi, SCIVA, 38, 4, p. 367-387.
1987 - Les tombes tumulaires á ocre du nord de la Moldavie, în: Tasić-Srejović (eds.),
Hügelbestattung in der Karpaten-Balkan-Zone während der äneolithischen Periode.
Internationales Symposium 1985, Beograd, p. 121-126.
1987 - Cercetǎri arheologice de suprafaţǎ pe cursul inferior al Dâmboviţei, CCDJ, 3-4, p. 13-16.
1987 - Despre vârfurile de suliţă şi săgeată de silex din arealul culturii Gumelniţa, CCDJ, 3-4, p. 21-28.
1987 - O aşezare Precucuteni din nord-estul Munteniei, SCIVA, 38, 2, p. 101-114.
1987 - Raporturile culturii Dudeşti cu cultura Vinča, Banatica, 9, p. 25-30.
1987 - Vânătoarea în cursul perioadei de tranziţie la epoca bronzului pe teritoriul României, Banatica, 9, p. 57-63.
1988 - Les cultures énéolithiques en Roumanie, în: L’Età del Rame in Europa. Congresso Internazionale, Viareggio 15-18 Ottobre 1987, Firenze, p. 39-49.
1988 - Date despre evoluţia tipurilor de locuinţe din epoca neolitică din Muntenia, Anuarul Muzeului Judeţean Prahova, p. 13-32.
1988 - Date despre harpoanele din epoca neolitică din Muntenia, CCDJ, 5-6, p. 43-49.
1989 - Unele date despre îmbrăcămintea din epoca neolitică de pe teritoriul României, Hierasus, 7-8, p. 39-55.
1989 - Creşterea animalelor domestice în cursul perioadei de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, Hierasus, 7-8, p. 81-89.
1989 - Mormintele cu ocru din Movila II - 1943 de la Ploieşti-Triaj, Thraco-Dacica, 10, p. 181- 188.
1989 - Un obicei funerar al purtătorilor culturii Boian, în CCDJ, 5-7, p. 27-30.
1989 - Ritual funerar neobişnuit în cadrul necropolei gumelniţene de la Vărăşti (jud. Călăraşi), CCDJ, 5-7, p. 31-35.
1990 - Organisation interne du site néolithique de Radovanu (Roumanie), in: Rubané et Cardial, ERAUL 39 (D. Cahen, M. Otte éds.), Liège, p. 9-12.
1990 - Les pointes des pêche en silex de l’aire culturelle Sălcuţa, Starinar, 40-41 (1989-1990), Beograd, p. 61-65.
1990 - Folosirea aramei în cursul epocii neolitice pe teritoriul Dobrogei, Pontica, 23, p. 7-12.
1990 - Vânătoarea în cursul epocii bronzului pe teritoriul României, Thraco-Dacica, 11, p. 49- 53.
1990 - Tipurile de locuinţe din perioada de tranziţie de la epoca neolitică la epoca bronzului pe teritoriul României, Symposia Thracologica, 8, p. 92-94.
1991 - Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului, ArhMold, 14, p. 23-28.
1991 - La culture Boian, in: V. Chirica, D. Monah (éds.), Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, BAI, IV, Iaşi, p. 225-249.
1991 - Despre figurinele antropomorfe plate de os de la sfârşitul culturii Gumelniţa, de pe teritoriul României, Peuce, 10, p. 9-12.
1991 - Masques des figurines de la culture Vinča du sud-ouest de la Roumanie et leur sens symbolique, Banatica, 11, p. 125-131.
1991 - L’utilisation du cuivre en Roumanie pendant le Néolithique moyen, în: Découverte du métal (C. Eluère, J.P. Mohen éds.), Paris, 1991, p. 77-84.
1991 - L’utilisation de l’or pendant le Néolithique dans le territoire de la Roumanie, în: Découverte du métal (C. Eluère, J.P. Mohen éds.), Paris, 1991, p. 85-92.
1991 - Unele date despre tipurile de locuinţe din epoca bronzului de pe teritoriul României, Peuce, 10, p. 21-31.
1992 - Aşezarea neolitică de la Radovanu, jud. Călăraşi, Materiale, 17 (Ploieşti, 1983), p. 57-61.
1992 - Staţiunea neolitică de la Cuneşti, jud. Călăraşi, Materiale, 17 (Ploieşti, 1983), p. 63-67.
1992 - Despre datarea necropolei neolitice de la Cernica, CercArh, 4, p. 31-36.
1992 - Unele date cu privire la încălţămintea din epoca neolitică de pe teritoriul României, SCIVA, 43, 1, p. 35-48.
1992 - Les relations des communautés néo-ènéolothiques de l’est de la Peninsule Balkanique, Symposia Thracologica, 9, p. 74-75.
1993 - La Roumanie méridionale, in: Atlas du Néolithique européen, 1 (L’Europe orientale), ERAUL 44, Liège, p. 151-189.
1993 - Creşterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Banatului, Tibiscum, 8, p. 13-18.
1993 - Rolul Dunǎrii Inferioare în cursul epocii neolitice, Pontica, 26 (1991), p. 23-28.
1994 - Consideraţii cu privire la credinţele şi ritualurile din epoca neoliticǎ din ţinuturile dintre Carpaţi şi Dunǎre, Pontica, 27, p. 7-18.
1994 - Les relations entre les communautés néo-énéolithiques de l’est de la Péninsule
Balcanique
, în: Relations thraco-illyro-helléniques. Actes de XIVe Symposium National de Thracologie, Bǎile Herculane (14-19 septembre 1992), Bucarest, p. 53-61.
1994 - Mormintele cu ocru din Movila IV - 1949 de la Glǎvǎneştii Vechi, Hierasus, 9, p. 57-63.
1994 - Contactele dintre comunitǎţile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ţinuturile de la nord şi nord-vest de Marea Neagrǎ, Hierasus, 9, p. 295-301.
1994 - Uneltele de piatrǎ şlefuitǎ din arealul culturii cu ceramicǎ liniarǎ de pe teritoriul României, MemAnt, 19, Piatra Neamţ, p. 83-96.
1994 - Figurine neolitice din aşezarea de la Fulga (jud. Buzǎu), SCIVA, 45, 2, p. 105-122.
1994 - Aşezarea Starčevo-Criş de la Dulceanca, AnBan, s.n., 3, p. 13-40.
1995 - Raporturile dintre comunitǎţile culturii Gumelniţa şi cele ale aspectului cultural Aldeni II, reprezentate prin figurinele antropomorfe, CCDJ, 13-14, p. 19-28.
1995 - Une agglomération de type Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 47-52.
1995 - Morminte ale purtǎtorilor culturii Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 245-256.
1995 - Ritul şi ritualul funerar al purtǎtorilor culturilor Boian şi Gumelniţa, AMN, 32/1, p. 257-268.
1995 - Quelques données concernant les chausssures de l’âge du bronze sur le territorire de la Roumanie, Thraco-Dacica, 16, 1-2, p. 87-91.
1995 - Mormintele preistorice descoperite în intervalele dintre movilele funerare de la Glǎvǎneştii Vechi, MemAnt, 20, p. 71-77.
1995 - Morminte ale purtǎtorilor culturii Starčevo-Criş, AMN, 32/1, p. 245-256.
1995 - Ritul şi ritualul funerar al purtǎtorilor culturilor Boian şi Gumelniţa, AMN, 32/1, p. 257-268.
1995 - Necropola gumelniţeanǎ de la Vǎrǎşti, AnBan, seria arheologie-istorie, 4/1, p. 55-193 (43 fig.).
1996 - Les rapports entre les cultures Vinča-Dudeşti-Boian, în: Fl. Draşovean (ed.), The Vinča culture, its role and cultural connections, Timişoara, p. 213-217.
1996 - Unele elemente de continuitate din epoca neoliticǎ pânǎ în zilele noastre, pe teritoriul României, în: Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 2, Sibiu, p. 117-127.
1996 - Vetrele şi cuptoarele din locuinţele neolitice din Muntenia, in Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, Sibiu, p. 73-89.
1996 - Ocupaţiile principale ale comunitǎţilor culturii Cucuteni din Moldova, in: Gh.
Dumitroaia, D. Monah (éds.), Cucuteni aujourd’hui, BMA II, Piatra Neamţ, p. 263-276.
1996 - Les tombes à ocre sur le territoire de la Roumanie, în: The Thracian World at the Crossroad of Civilizations. The 7th International Congress of Thracology, May 20-28 1996, Constanţa-Mangalia-Tulcea, Bucharest, p. 256-258.
1996 - Les tatouages chez les communautés de la culture Gumelniţa, Dacia, 38-39 (1994-1995), p. 441-444.
1996 - Gesturi redate de figurinele neolitice din sudul României, AMN, 33, p. 191-208.
1996 - Les figurines anthropomorphes des cultures de Turdaş et Vinča (ressemblances et différences), Sargetia, 26/1 (1995-1996), p. 91-104.
1997 - Diffusion et parallèles des figurines anthropomorphes néolithiques de Roumanie, în Bollettino del Centro Camuni di Studi Preistorici, 30, p. 41-46.
1997 - Ace pentru păr lucrate din os şi corn din epoca neolitică, descoperite în sudul României, Pontica, 30, p. 7-15.
1998 - Tipurile de aşezǎri din epoca neoliticǎ din Muntenia, CCDJ, 17 (1997), p. 144-164.
1998 - Importanţa cultivǎrii plantelor în epoca neoliticǎ pe teritoriul Munteniei, Cercetǎri istorice, 17/1, p. 101-112.
1998 - Quelques données concernant les chaussures de l'époque néolithique sur le territoire de la Roumanie, în: Atti del XIII Congresso UISPP, 3, Forli, p. 557-561.
1998 - Ritul şi ritualurile funerare din epoca neoliticǎ din Muntenia, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 4, p. 18-35.
1998 - Mormintele neolitice de la Radovanu, SCIVA, 49, 3-4, p. 265-276.
1999 - Figurine reprezentând pǎsǎri, din epoca neoliticǎ, descoperite în Muntenia, Bucureşti. Materiale de istorie şi muzeografie, 13, 1999, p. 13-18.
1999-2000 - Aşezarea neoliticǎ de la Izvoarele (jud. Giurgiu), Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 5-6, p. 101-132.
1999-2001 - Les figurines et d’autres pièces en terre cuite représentant des oiseaux de l’époque néolitique découvertes en Moldavie, Cercetǎri istorice, 18-20, p. 89-104
2000 - Types d’habitation dans l’aire de la culture Dudeşti en Valachie (Munténie), SAA, VII, Iaşi, 2000, p. 51-58.
2000 - Aşezǎrile din epoca neoliticǎ şi mediul lor natural din sudul Munteniei, in: Istro-Pontica. Muzeul Tulcean la a 50-a aniversare (1950-2000), Tulcea, p. 67-72.
2000 - Raporturile dintre cultura Boian şi cultura Vǎdastra, CercArh, 11/I (1998-2000), p. 299-303.
2001 - Aşezarea gumelniţeană "Măgura Cuneştilor", Materiale, S.N., 1, p. 7-42.
2002 - Podoabe neolitice de os descoperite pe teritoriul Munteniei, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 7-8 (2001-2002), p. 83-86.
2002 - Brǎzdare neolitice din corn de cerb, descoperite în Muntenia, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 7-8 (2001-2002), p. 87-91.
2002 - Mǎşti reprezentate pe figurinele antropomorfe din epoca neoliticǎ din Muntenia, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 7-8 (2001-2002), p. 93-101.
2006 - Figurinele masculine din epoca neolitică descoperite pe teritoriul Munteniei, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 9 (2003-2006), p. 129-135.
2006 - Figurinele antropomorfe din arealul culturii Sălcuţa din Oltenia, Buletinul Muzeului "Teohari Antonescu", 9 (2003-2006), p. 137-146.
2006 - La signification des figurines masculines néolithiques de la Muntenie, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 6, Sibiu, p. 7-16.
2007 - Neo-eneoliticul de la sud de Carpaţi şi din Dobrogea, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 7, 2007, p. 73-88.
2007 - Date despre îmbrǎcǎmintea din perioada neoliticului târziu din sudul României, Istorie şi tradiţie în spaţiul românesc, 7, 2007, p. 89-98.

Studii, articole, rapoarte în colaborare

1950
- cu I. Nestor, E. Zaharia, Aşezări din epoca barbariei. Lucrările de pe şantierul de la Sărata Monteoru, jud. Buzău, SCIV, 1, 1, p. 54.
1950 - cu D. Berciu, C.S. Nicolaescu-Plopşor, S. Morintz, Aşezările şi cimitirele din societatea primitivă în Oltenia. Şantierul arheologic de la Verbicioara - Dolj, SCIV, 1, 1, p. 103-107, 112-113.
1950 - cu I. Nestor, Al. Alexandrescu, Studierea societăţii omeneşti de la începuturile
barbariei din nordul Moldovei. Activitatea şantierului arheologic Iaşi-Botoşani-Dorohoi
, SCIV, 1, 1, p. 27-32.
1950 - cu D. Berciu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, S. Morintz, Şantierul de la Balta Verde, SCIV, 1, 1, p. 112.
1951 - cu I. Nestor, Alexandrina Alexandrescu, Eugenia Zaharia-Petrescu, Vl. Zirra,
Săpăturile de pe şantierele Valea Jijiei (Iaşi-Botoşani-Dorohoi) anul 1950, SCIV, 2, 1, p. 51-76.
1951 - cu D. Berciu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, S. Morintz, S. Popescu-Ialomiţa, C. Preda, Şantierul arheologic Verbicioara-Dolj, SCIV, 2, 1, p. 232-235, 238-239.
1952 - cu D. Berciu, C. Mateescu, S. Morintz, C.S. Nicolăescu-Plopşor, S. Popescu-Ialomiţa, C. Preda, Şantierul Verbicioara, SCIV, 3, p. 141-179.
1953 - cu Sebastian Morintz, Cercetări arheologice în raionul Giurgiu, Regiunea Bucureşti, SCIV, 4, 3-4, p. 758-763.
1955 - cu C.S. Nicolăescu-Plopşor, D. Nicolăescu-Plopşor, C. Maximilian, Şantierul arheologic Cerna-Olt, SCIV, 6, 1-2, p. 140-146 (Bǎile Herculane).
1954 - cu Al. Gheorghiu, C.S. Nicolăescu-Plopşor, N. Haas, C. Preda, Gh. Bombiţă, D. Nicolăescu-Plopşor, Raport preliminar asupra cercetărilor de paleontologie umană de la Baia de Fier (reg. Craiova) în 1951, Probleme de Antropologie, 1, p. 79-80.
1956 - cu.S. Nicolǎescu-Plopşor, Gh. Rǎdulescu, M. Ionescu, Paleoliticul de la Giurgiu. Aşezarea de la Malu Roşu, SCIV, 7, 3-4, p. 223-236.
1957 - cu. S. Nicolǎescu-Plopşor, Microlitele de la Bǎile Herculane, SCIV, 8, 1-4, p. 17-26.
1956 - cu Berciu, Săpăturile arheologice de la Balta Verde, Gogoşu (1949 şi 1950), Materiale, 2, p. 262-263, 406.
1957 - cu. Morintz, Aspecte din colaborarea ştiinţifică între arheologii români şi sovietici, SCIV, 9, 1, p. 158-162.
1957 - cu Gh. Ştefan, Săpăturile arheologice de la Aldeni (reg. Ploieşti, r. Berceni), Materiale, 3, p. 93-102.
1957 - cu C.S. Nicolăescu-Plopşor, D.C. Nicolăescu-Plopşor, Al. Bolomey, Şantierul arheologic Baia de Fier, Materiale, 3, p. 33.
1957 - cu C.S. Nicolăescu-Plopşor, Al. Păunescu, Şantierul arheologic Băile Herculane, Materiale, 3, p. 53-55.
1961 - cu Maria Comşa, M. Matei, C. Preda, O naučnoi sessii Instituta arheologhii
sostojavšeisja 15-21 maia 1961
g., Dacia, NS, p. 559-566.
1962 - cu D. Galbenu, A. Aricescu, Săpături arheologice la Techirghiol, Materiale, 8, p. 165-171.
1965 - cu D. Tudor, S. Morintz, Exp. Bujor, P. Diaconu, N. Constantinescu, Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare al hidrocentralei "Porţile de Fier", SCIV, 16, 2, p. 395-406.
1968 - cu C.S. Nicolăescu-Plopşor, Exp. Bujor, V. Boroneanţ, N. Constantinescu, P. Diaconu, S. Morint, Al. Păunescu, Gh. Popilian, P. Roman, D.V. Rosetti, Rezultatele arheologice din zona Porţilor de Fier, in: Comunicări, 4, Craiova.
1969 - cu Octavian Răuţ, Figurine antropomorfe aparţinând culturii Vinča descoperite la Zorlenţu Mare, SCIV, 20, 1, p. 3-14.
1971 - cu Nánási Zoltán, Mormântul neolitic descoperit la Săcuieni, SCIV, 22, 4, p. 633-636.
1972 - cu Nánási Zoltán, Date privitoare la ceramica pictată din epoca neolitică din Crişana, SCIV, 23, 1, p. 3-17.
1973 - cu Carol Kacsó, Rezultatele sondajelor din complexul neolitic de la Oarţa de Sus, jud. Maramureş (1970), Materiale, 10, 47-51.
1979 - cu B. Ionescu, Depozitul de obiecte de aramă descoperite în aşezarea Gumelniţa, SCIVA, 30, 1, p. 79-85.
1981 - cu V. Georgescu, Cetăţuia geto-dacică de pe Dealul Movila, de la Gura Vitioarei, SCIVA, 32, 2, p. 271-282.
1983 - cu V. Georgescu, Aşezarea neolitică de tip Aldeni II de la Mălăieştii de Sus
(jud. Prahova)
, SCIVA, 34, 4, p. 334-348.

Recenzii

1957
- Recenzie la: S.N. Bibikov. Tripol’skoe poselenie v okrestnosteah Luki Vrubleţkoi, KSIA, Kiev, 6, 1956. In: SCIV, 8, 1-4, p. 390-392.

*Abrevieri

AACarp - Acta Archaeologica Carpathica, Kraków, Poland.
Acta (Asiculica) - Muzeul Secuiesc al Ciucului, Sfântu Gheorghe, Romania.
ActaArchHung - Acta archaeologica Academiae scientiarum Hungaricae, Budapest,
Hungary.
ActaMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca, Romania.
Analele Banatului (SN) - Analele Banatului, Serie Noua, Timişoara, Romania.
Antiquity - Cambridge, Marea Britanie.
ActaMM - Acta Moldaviae Meridionalis, Vaslui, Romania.
ActaMP - Acta Musei Porolissensis, Zalău, Romania.
AEMT - Archaiologiko ergo ste Makedonia kai Thrake.
AIIA-Iaşi Supl - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A.D. Xenopol", Iaşi,
Supliment, Iaşi, Romania.
An. Şt. Univ. “Al. I. Cuza" Iaşi - Analele ştiinţifice ale Universitǎţii Al. I. Cuza",
Iaşi, Roumanie.
Archaeolingua - Budapest, Hungary.
Arheologija - Kiev, Ukraine.
Archaeologia Romanica - Bucharest, Romania.
ArhMold - Arheologia Moldovei, Institutul de (Istorie şi) Arheologie (“A.D.
Xenopol"), Iaşi, Romania.
Arhivele Olteniei - Craiova, Romania.
Arta - Revista Universitǎţii de Arte “George Enescu" Iaşi, Romania.
Bibliotheca Memoriae Antiquitatis - Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, Piatra
Neamţ.
BAI - Bibliotheca Archaeologica Iassiensis, Iaşi, Romania.
BMA - Bibliotheca Memoriae Antiquitatis.
BMN - Bibliotheca Musei Napoccensis, Cluj-Napoca, Romania.
BMMK - A Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba, Hungary.
Carpica - Muzeul Judeţean Bacău, Romania.
CAANT - Cercetări Arheologice în Aria Nord-Tracă, Bucureşti, Romania
CercetIst - Cercetări istorice, Complexul Naţional Muzeal "Moldova", Iaşi,
Romania.
Corviniana - Revista Muzeului Castelul Corvineştilor, Hunedoara, Romania.
CCAR - Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti, Romania.
CCDJ - Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi, Romania.
Dacia - Dacia. Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, Bucarest, I-
XII (1924-1947).
Dacia, NS - Dacia, Nouvelle Série, Revue d’archéologie et d’histoire ancienne,
Bucarest (1957), Roumanie.
DissPann - Dissertationes Pannonicae ex Instituto Numismatico et Archaeologico
niversitatis de Petro Pázmány nominatae Budapesttinensis, Budapest, Hungary.
Dolgozatok - Travaux - Dolgozatok az Erdély Nemzeti Mùzeum Érem - és
Régiségtáraból - Travaux de la Section Numismatique et Archéologique du Musée
National de Transilvanie (Kolozsvár), Roumanie.
Drevnejšie obščnosti - Drevnejšie obščnosti, Kišinev, Republic of Moldova.
European Journal of Archaeology, London, Great Britain.
Forum cultural - Direcţia Judeţeanǎ pentru Culturǎ, Culte şi Patrimoniu Naţional,
Botoşani.
IPH - Inventaria Praehistorica Hungarie, Budapest, Hungary.
International Monographs in Prehistory - Oxford, Great Britain.
Izdatelstvo na BAN, Sofia, Bulgaria.
Izvestia NM Varna, Varna, Bulgaria.
JPEK - Jarhbuch fűr Prähistorische und Ethnographische Kunst, Berlin, Germany.
JMV - Jahrbuch des Oberösterrichischen Musealvereines, Linz, Austria.
Journal of Archaeology - American Journal of Archaeology, Chicago, U.S.A.
KZNM - Kurgany v zonah novostroek Moldavii, Kišinev, Republic of Moldova.
Man (Journal) - London, Great Britain.
Materiale - Materiale şi cercetări arheologice, I (1953)-VIII (1962), Bucureşti,
Romania
Materiale, Ploieşti - Materiale şi cercetǎri arheologice, a XVII-a Sesiune anualǎ de
rapoarte Ploieşti, 1983, Ploieşti, Romania.
Materiale, Oradea - Materiale şi cercetǎri arheologice, a XIII-a Sesiune anualǎ de
rapoarte, Oradea, 1979, Oradea, Romania.
MemAntiq - Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis, Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ, Piatra Neamţ, Romania.
MitArchInst - Mitteilungen des Archaeologischen Institutes des Ungarishen. Akademie der Wissenschaften, Budapest, Hungary.
Oltenia - Studii şi comunicǎri, Craiova, Romania.
Peuce - Institutul de Cercetǎri Eco-Muzeale, Tulcea, Romania.
Probleme de antropologie - Probleme de antropologie, Bucuresti, Romania.
Proceedings of the Prehistoric Society, Cambridge, Great Britain.
PMMB - Publicaţia Muzeului Municipiului Bucureşti, Romania.
Revista arheologică - Revista arheologică, Chişinău, Republic of Moldova.
Rom. J. Leg. Med. - Romanian Journal of Legal Medicine, Bucharest, Romania.
Studia Praehistorica - Archäologisches Institut der Bulgarischen Akademie de
Wissenshcaften, Bulgaria.
Studjine zvesti archeologickeko ustavu SAV, Nitra, Slowakia.
SAA - Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi, Romania.
Saarbrücker Beiträge zum Altertumskunde - Bonn, Germany.
SCIV (SCIVA) - Studii şi cercetări de istorie veche, beginning cu 1975:
Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Institutul de Arheologie "Vasile
Pârvan" Bucureşti, Romania.
Slovenská Archaeologia - Arheologický Ústav S.A.V. Nitra, Slowakia.
Society for American Archaeology Memoire - Washington. D.C., U.S.A.
Strabon - Strabon. Bulletin D’information Historique, Institutul de Arheologie, Iaşi,
Romania.
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti,
Romania.
Thracian World - The Thracian World at the Crossroads of Civilisations
Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology
(Constanţa-
Mangalia-Tulcea, mai 1996), Bucureşti, Romania.
Varia Archaeologica Hungarica, Budapest, Hungary.
Vegetation History Archaeobotany - Vegetation History and Archaeobotany, Berlin,
Heidelberg, Germany.
Zbornik Narodnok Muzeja (Beograd), Yugoslavia.

Sursă:

Facets of the Past. The Challenge of the Balkan Neo-Eneolithic, Proceedings of the International Symposium celebrating the 85th birth anniversary of Eugen Comşa (6-12 October 2008, Bucharest, Romania), volum editat de Alexandra Comşa, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2013, 786 pg.

Volumul digitizat poate fi descărcat deaici.